Bestseller dnia

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w statucie placówki

 • Udostępniam:

Dokumentacja prowadzona w związku z udzielaniem uczniom niezbędnego wsparcia w szkole nie odnosi się wyłącznie do działań dotyczących organizacji określonych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ale obejmuje również obszar organizacji warunków pracy szkoły, zadań pracowników, współpracy z innymi podmiotami na rzecz uczniów.

W każdej sytuacji, gdy przepisy prawa nie precyzują zasad postępowania, konieczne jest uregulowanie konkretnych kwestii poprzez zapisy w statucie, w którym powinny być określone między innymi:

 • cele i zadania szkoły/przedszkola wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia;
 • organizacja pracy szkoły/przedszkola, w tym organizacja oddziałów integracyjnych, specjalnych, z uwzględnieniem organizacji nauczania i oceniania w tych klasach, oraz organizacji nauczania języka mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych lub języka regionalnego, jeżeli szkoła takie oddziały lub nauczanie prowadzi, a także zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, jeśli szkoła takie zajęcia prowadzi;
 • zakres zadań nauczycieli, w tym nauczyciela wychowawcy i nauczyciela bibliotekarza, oraz innych pracowników szkoły, w tym także zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a także sposób i formy wykonywania tych zadań dostosowane do wieku i potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych szkoły;
 • szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów;
 • organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;
 • prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły, a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia;
 • rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody;
 • rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary;
 • przypadki, w których dyrektor szkoły podstawowej może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
 • sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu;
 • formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie;
 • organizacja świetlicy z uwzględnieniem warunków wszechstronnego rozwoju ucznia,
 • organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
 • organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki (w tym sposób informowania rodziców o działaniach szkoły w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego);
 • organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej;
 • warunki i tryb tworzenia zespołów nauczycieli do realizacji zadań szkoły określonych w statucie, w tym z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Marzenna Czarnocka, ekspert portalu ePedagogika.pl

Następny artykuł serii -

Podobał Ci się ten artykuł? Daj nam motywację do pisania kolejnych udostępniając go :)

 • Udostępniam:

Dodaj komentarz